Avtalsvillkor

Allmänna villkor för vps, dedikerade servrar och övriga tjänster.

Senast uppdaterad 24 mars 2022

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan kund och ETC Elproduktion i Katrineholm AB nedan kallat ETC, med avseende på webbhotell, dedikerad server, VPS, domännamn, Backuper m.m. och därtill hörande tjänster.

1.2 Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person.

1.3 Är ej Kunden myndig är dennes målsman ansvarig.

1.4 För klargörande av vilka funktioner och tjänster som ingår i tjänsterna hos ETC hänvisas kunden till kundtjänst för ETC Serverhall, eller ETC Solparks hemsida.

2. AVTALSTID

2.1 Avtalsperioden räknas fr.o.m. tjänstens driftsättning.

2.2 Abonnemangets avtalstid är 12 månader. Vid avtalstidens slut förlängs avtalet automatiskt med ytterligare tolv månader, om Kund ej inkommer med skriftlig uppsägning minst 1 månader före avtalstidens utgång.

2.3 Uppsägningstiden är 3 månader för dedikerad server och 1 månad för VPS, webbhotell, backuper och därtill hörande tjänster . Denna uppsägning gäller även Leverantör. Uppsägning skall göras via e-post eller brev. Abonnemang skall anses uppsagt när kund mottagit bekräftelse på uppsägningen. Att ej betala faktura anses ej som uppsägning.

2.4 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i avtalet eller allvarliga driftsstörningar för vilka ETC ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i avtalet återbetalas det hela resterande beloppet. Driftstörningen räknas från den tidpunkt då kunden gjort en felanmälan till ETC.

2.5 ETC Elproduktion i Katrineholm AB äger rätten att säga upp avtalet om kunden har brutit mot en eller flera av punkterna i avtalet.

3. BETALNING

3.1 Avgifter för samtliga huvudtjänster betalas i förskottsbetalning via faktura enligt avtalat pris.

3.2 Betalningsvillkor är 20 dagar netto om ej annat överenskommits.

3.3 Kunden som underlåter att betala kommer att stängas ute från avtalad tjänst, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats ut via e-post eller vanligt brev. Efter påminnelse har kunder 10 dagar på sig att betala, om inte betalningen skett kommer Abonnemanget att stängas. Vid full betalning före 30 dagar efter påminnelse öppnas abonnemanget igen.

3.4 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % per månad från förfallodagen, lagstadgat påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

3.5 ETC äger rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsterna och säga upp avtalet samt slutfakturera kunden om betalningen dröjer mer än 10 dagar efter förfallodagen för påminnelseavgiften.

3.6 Kunden skall inom 8 dagar efter fakturadatum meddela ETC om en faktura anses vara felaktig. Sker detta inte inom denna tidsperiod förlorar kunden rätten att göra invändningar mot fakturan.

3.7 Höjning av priser på den tjänst kunden utnyttjar skall meddelas minst 3 månader i förväg. Prissänkningar behöver ej meddelas i förväg.

3.8 ETC äger rätten att med omedelbar verkan höja en avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller annan liknande omständighet utanför ETC’s kontroll och som påverkar kostnaden för avtalad tjänst.

4. ÖVERLÅTELSE

4.1 Kunden har rätt att överlåta avtalet efter ETC’s skriftliga medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen via e-post eller brev av den nya kunden och frånträdande kund. Frånträdande kund är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.

5. ETC’s ANSVAR

5.1 ETC är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och förluster av data och information på grund av fel, uteblivna leveranser, avbrott eller störningar utanför ETC’s kontroll t.ex. olyckshändelser, brand, explosion, krig, upplopp, blixtnedslag, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. ETC är inte heller skadeståndsskyldiga om någon gör intrång i ETC’s datorutrusning och skaffar sig tillgång till, ändrar eller raderar kundens information och filer. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av ETC.

5.2 ETC äger rätten att genomsöka kundens filer och lagrat material av systemtekniska skäl samt kontroll av olägenheter under punkt 6.4. Vi förbehåller oss även rätten att av systemtekniska skäl flytta och kopiera information för exempelvis backup och serverbyte.

5.3 ETC hanterar all kundinformation som konfidentiell och lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

6. KUNDENS ANSVAR

6.1 Kunden ansvarar för all information som finns i kundens tilldelade lagringsutrymme på servrarna.

6.2 Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ETC använder sig av.

6.3 Kunden ansvarar även för allt handlande denne utför via tjänsten.

6.4 ETC har rätt att stänga av kundens konto helt eller delvis, från fortsatt nyttjande om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt, t.ex. genom:

a. Publicering av barnpornografi, främjande av droger, rasistiskt material.

b. Olagliga aktiviteter eller distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev och Spam

c. Begå brott eller uppmana andra att begå brott.

d. Otillbörlig användning av serverprogramvara.

e. Medvetet handlande som negativt påverkar ETC eller dess kunder.

f. Försöka göra intrång i ETC’s system eller via ETC’s system försöka göra intrång i andra system. g. Uppge felaktiga uppgifter vid beställning eller vid kontakt med ETC.

7 SUPPORT OCH UNDERHÅLL

7.1 Vid varje planerat driftstopp ska ETC meddela kunden minst en dag innan avbrottet. ETC meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står ETC fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 5).

7.2 ETC förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på ETC”s hemsida.

7.3 Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar ETC för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på ETC”s servrar. För webbhotell sparar ETC kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock ETC fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

8. AVTALSÄNDRINGAR

8.1 ETC har rätt att ändra detta avtal och måste meddela kund minst 1 månad i förväg.

9. TVIST

9.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt med säte i Stockholm.

Har du frågor?

Kontakta oss via vårt formulär på sidan för Kundservice.

Vi kan komma att göra ändringar i vår avtalsvillkor. Den senaste versionen av villkoren finns alltid här på webbplatsen.